บริการให้คำปรึกษาด้านอะคูสติกส์

เสียงภายในอาคารและบริการที่ปรึกษาด้านเสียง

 • การออกแบบการป้องกันเสียงรบกวน
  (Sound Insulation Design)
 • ประสิทธิภาพและคุณภาพทางเสียงของห้อง (Room Acoustics)
 • เสียงรบกวนในอาคาร
  (Building Noise)
 • ระบบเครื่องเสียง
  (Sound Reinforcement System)

เสียงในสิ่งแวดล้อม

 • การตรวจวัดเสียงรบกวน
  (Noise Monitoring)
 • การคำนวณคาดการณ์
  (Noise Prediction)
 • การให้คำปรึกษา
  (Consultation)
 • การตรวจวัดการสั่นสะเทือน
  (Vibration Monitoring)

เสียงในภาคอุตสาหกรรม

 • การตรวจวัดเสียงและการสั่นสะเทือน
  (Sound & Vibration Monitoring)
 • เสียงรบกวนในการทำงาน
  (Occupational Noise)

 • การควบคุมเสียงรบกวนในอุตสาหกรรม
  (Industrial Noise Control)
 • แนะนำระบบการทดสอบทางเสียงและสั่นสะเทือน
  (Testing Facility Design)

การคาดการณ์เสียงรบกวน (Noise Prediction)

การออกแบบควบคุมเสียงรบกวน
(Noise control design)

เสียงรบกวนจากระบบปรับอากาศ HVAC ในอาคาร
(HVAC noise in buildings)

การวัดเสียงภายในอาคาร
(Building acoustics measurements)

การคาดการณ์เสียงโดยซอฟต์แวร์ทางเสียงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคาดการณ์ทางเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการวางแผนของโครงการ เช่นทางหลวง ทางรถไฟ อุตสาหกรรม เป็นต้น
การเลือกเส้นทางที่เหมาะสมหรือเครื่องจักรที่ดีที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก โดยทำให้ทราบว่าว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับเสียงได้อย่างถูกต้อง

การออกแบบการควบคุมเสียงที่เหมาะสมทั้งเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและการลดเสียงที่มีประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปเราจะให้ตัวเลือกการควบคุมเสียงที่จะถูกตรวจสอบโดยวิศวกร ซึ่งการเลือกมาตรการควบคุมเสียงจะขึ้นอยู่กับหลักการ ALARA (As Low As Reasonably Achievable)ซึ่งหมายถึงการลดระดับเสียงรบกวนให้ต่ำที่สุดที่สามารถทำได้จริง

เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นและเป็นคุณสมบัติภายในอาคารรวมถึงเสียงจากระบบ HVAC, เสียงท่อประปา และอุปกรณ์Service อื่นๆ ในอาคาร
Geonoise ให้บริการการคำนวณและแนะนำวิธีการปรับปรุงสำหรับระบบ MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing) ในอาคารเพื่อให้ระดับเสียงอยู่ในระดับที่เหมาะสม

Geonoise สามารถดำเนินการตรวจวัดแบบอิสระและเชื่อถือได้ในหลากหลายประเภท เช่นการวัดการป้องกันเสียง (เสียงที่ส่งผ่านทางอากาศและเสียงกระแทก), การวัดเสียงภายในห้อง (เสียงสะท้อน, STI, STIPA ฯลฯ), การวัดระดับเสียง (NC, RC, dB(A) ฯลฯ), การตรวจจับการรั่วเสียงด้วยกล้อง Acoustic และอื่นๆ อีกมากมาย

USAThailandChinaIndonesiaVietnam