กระบวนการออกแบบระบบเสียงต่างๆ

(Acoustical Design Process)

Programming

การเข้าใจวิสัยทัศน์ของลูกค้า

  • ดำเนินการสัมภาษณ์กับผู้ใช้บริการ
  • ระบุความต้องการของระบบเสียง
  • ดำเนินการสำรวจทางเสียงรวมถึงการตรวจวัด (ถ้าจำเป็น)
  • กำหนดขอบเขตของงานและพื้นที่ในการให้คำปรึกษาทางเสียง
  • เสนอข้อกำหนดและกฎหมายทางเสียงในการก่อสร้าง (ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท้องถิ่น/ระดับสากล)
  • เตรียมเอกสารเสนอรายละเอียดการให้คำปรึกษาทางเสียง

Schematic/ conceptual Design

กำหนดเกณฑ์การออกแบบในเชิงสวนศาสตร์

การป้องกันเสียง

กำหนดเกณฑ์ทางเสียง
กำหนดตำแหน่งห้อง
จัดทำเค้าโครงของผนัง เพดาน พื้น โดยเบื้องต้น
ระบุตำแหน่งการติดตั้ง ประตู หน้าต่าง หรือพื้นยกลอยกันเสียง

การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

กำหนดเกณฑ์ระดับเสียง
ระบุตำแหน่งเครื่องจักรกล
ให้คำแนะนำในการควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

การออกแบบเสียงภายในห้อง

กำหนดเกณฑ์เสียงภายในห้อง
กำหนดปริมาตรและขนาดรูปทรงของห้องที่เหมาะสม
กำหนดพื้นที่ขั้นต่ำของวัสดุทางเสียงและประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง
พิจารณาการเลือกใช้วัสดุตกแต่งห้อง

การควบคุมเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน

พัฒนารายละเอียดระบบเสียงเบื้องต้น
ประมาณการงบประมาณสำหรับระบบเสียง

Design Development

การออกแบบและพัฒนา

ระบุบรายละเอียดเกี่ยวกับผนังกันเสียง

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประตู
หน้าต่าง พื้นกันเสียง ฝ้าเพดาน

แนะนำวัสดุและคุณสมบัติทางอคูสติกส์ที่เหมาะสม

ดำเนินการคำนวณทางเสียงตามแบบแปลนของวิศวกร MEP
ให้คำแนะนำในการดูแลทางเสียง
ให้รายละเอียดการป้องกันการรั่วไหลของเสียงผ่านท่อระบายอากาศและท่อส่งน้ำ

การตรวจสอบทางเสียงตามความ
ต้องการของสถาปนิก
กำหนดวัสดุคุณสมบัติทางอะคูสติกส์
และตำแหน่งการติดตั้งวัสดุ
จัดเตรียมเค้าโครงของวัสดุทางเสียง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวเลือกการตกแต่งห้อง
ที่เกี่ยวข้องในด้านอะคูสติกส์

ระบุตำแหน่งและขนาดเบื้องต้นของลำโพงระบบเสียง
จัดทำแผนภาพของระบบเสียง
ปรับปรุงงบประมาณระบบเสียง
นำส่งใบเสนอราคาระบบทั้งหมด

Construction & tender Administration
การบริหารงานก่อสร้างและการเสนอราคา

การดำเนินการออกแบบ

เตรียมรายการตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ตรวจสอบแบบและเอกสารก่อสร้าง
ตรวจสอบแบบและเอกสารการยื่นเอกสารและเอกสารการเสนอราคาของผู้รับเหมา

เตรียมรายการตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ตรวจสอบแบบและเอกสารก่อสร้างของวิศวกร โดยเฉพาะแผนผังก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบแบบและเอกสารก่อสร้างของวิศวกรโครงสร้าง โดยเฉพาะแผนผังก่อสร้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เตรียมรายการตรวจสอบการยื่นเอกสาร
ตรวจสอบแบบและเอกสารก่อสร้างของสถาปนิก
ตรวจสอบแบบและเอกสารการยื่นเอกสารและเอกสารการเสนอราคาของผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน

จัดทำเอกสารเสนอราคาระบบเครื่องเสียง
(แบบและสเปค)
ตรวจสอบแบบและเอกสารการยื่นเอกสารและเอกสารการเสนอราคาของผู้ติดตั้งระบบเสียง

Construction process
ขั้นตอนการก่อสร้าง

ควบคุมดูแลการออกแบบ

ดำเนินการตรวจสอบ On-site inspection หรือ Mock up test
และเตรียมรายการงานสิ่งที่ควรแก้ไข

ดำเนินการตรวจสอบ On-site inspection หรือ Mock up test
และเตรียมรายการงานสิ่งที่ควรแก้ไข

ดำเนินการตรวจสอบ On-site inspection หรือ Mock up test
และเตรียมรายการงานสิ่งที่ควรแก้ไข

ดำเนินการตรวจสอบ On-site inspection หรือ Mock up test
และเตรียมรายการงานสิ่งที่ควรแก้ไข

Post-construction
หลังจากการก่อสร้าง

การประเมินและยืนยันการออกแบบ

 

วัดผลประสิทธิภาพในการกันเสียงของผนังกั้นเพื่อตรวจสอบว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่
ให้คำแนะนำหากจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)

วัดระดับเสียงพื้นฐานเพื่อตรวจสอบว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่
ให้คำแนะนำหากจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)

วัดค่า RT60 และพารามิเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้คำแนะนำหากจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)

 

ปรับแต่งระบบเสียงและตรวจสอบการวางตำแหน่งและการตั้งค่าของลำโพง การตั้งค่าและควบคุม

ให้คำแนะนำหากจำเป็นต้องแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)

USAThailandChinaIndonesiaVietnam