เสียงในภาคอุตสาหกรรม

(Industrial noise)

การประเมินในด้านสุขศาสตร์อุสาหกรรมด้านเสียงโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสัมผัสเสียงและสั่นสะทือน รวมถึง Solution ในการลดเสียง และแนะนำระบบการวัดทดสอบตามมาตรฐานสากล อย่างมืออาชีพ

ส่วนใหญ่เสียงรบกวนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา ปัญหาเสียงส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เช่น ยานพาหนะ เครื่องจักรกลก่อสร้าง และเสียงของเครื่องดูดฝุ่น การรับรู้ของเราเกี่ยวกับเสียงของเครื่องดูดฝุ่น จะเปลี่ยนไปหากเสียงนั้นเข้าหูเราอย่างสุนทรีย์ เสียงมีบทบาทต่อสุนทรียภาพ คุณภาพ และความรู้สึก

ตัวอย่างเช่น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีทีมวิจัยและพัฒนาเพื่อให้การปิดประตูด้วยแรงอย่างเหมาะสมสร้างความรู้สึกถึงคุณภาพในการใช้งาน ในปัจจุบันการออกแบบเสียงผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรวมเข้ากับกระบวนการออกแบบหลักเพื่อยกระดับในเรื่องการใช้งานและเป็นการเพืมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

บางส่วนของสาขาที่วิศวกรเสียงและสั่นสะเทือนของเรากำลังทำงานในนั้นคือ

การประเมินเสียงรบกวน( Noise assessment ): เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดและประเมินระดับเสียงที่เกิดจากแหล่งอุตสาหกรรม
และการระบุพื้นที่ที่ระดับเสียงมีแนวโน้มที่จะเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้

การทำแผนที่เสียงรบกวน(Noise mapping): เกี่ยวข้องกับการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อการคาดคะเนการกระจายของเสียงในสิ่งแวดล้อม
และระบุพื้นที่ที่ระดับเสียงมีแนวโน้มที่จะเกินขีดจำกัดที่ยอมรับได้

การวัดเสียงรบกวน (Noise measurements) :เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือที่เฉพาะเพื่อวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมและพิจารณาวาอยู่ในระดับเสียงที่ยอมรับได้หรือไม

การลดเสียงรบกวน(Noise abatement) : เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับารออกแบบและดำเนินการแก้ไขเพื่อลดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม เช่น กำแพงกันเสียง และวัสดุดูดซับเสียง

การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ (Risk assessment and management) : กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเสียงต่อสุขภาพและความเป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาแผนการจัดการเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

การควบคุมเสียงจากเครื่องจักร (Machine Noise Control): กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและนำเสนอวิธีการลดระดับเสียงที่เกิดจากเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น การติดตั้งกำแพงกั้น (enclosures) หรืออุปกรณ์ลดเสียง (silencers) และการควบคุมการสั่นสะเทือน (vibration isolation)

การควบคุมเสียงจากกระบวนการผลิต (Process Noise Control):เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและนำเสนอวิธีการลดระดับเสียงที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม
เช่นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ (process flow modifications) การกั้นเสียงรบกวน (noise barriers) และ acoustical coatings

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเสียง (Noise regulations compliance) : เกี่ยวข้องกับการรับรองว่าโรงงานอุตสาหกรรมปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับระดับเสียงรบกวน

การอนุรักษ์การได้ยิน (Hearing conservation): เกี่ยวข้องกับการออกแบบและดำเนินการเพื่อปกป้องพนักงานจากการสัมผัสเสียงที่มากเกินไป
เช่น อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินและการตรวจสอบการสัมผัสเสียง

กำลังเสียง (Sound Power): การวัดระดับกำลังเสียงเพื่อการจำแนกสินค้า (อุตสาหกรรมหรือผู้บริโภค) และให้คำปรึกษาหากระดับกำลังเสียงสูงเกินไป กำลังเสียงสามารถวัดได้ในห้องสะท้อนเสียง, ห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน, ห้องไร้เสียงสะท้อน, หรือในสนามโดยใช้เครื่องวัดเสียงหรือเครื่องวัดความเข้มของเสียง

บริการ เสียงในภาคอุตสาหกรรม ของเรา

เครื่องมือวัดเสียงและการสั่นสะเทือน

(Sound and Vibration Instrumentation)

การวัดเสียงและการสั่นสะเทือนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมหลายๆ แขนง เช่น อุตสาหกรรมการผลิต เช่น การตรวจจับความผิดปกติในเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการวิจัยและพัฒนายานยนต์ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ Geonoise ให้บริการตรวจวัดด้วย เครื่องวัดเสียงและความสั่นสะเทือนระดับพรีเมียม

การทดสอบเสียงและสถานที่ทดสอบเสียง

(Acoustic Testing Facility)

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบเสียงจะช่วยในการประเมินว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะสามารถทำงานได้ดีเพียงใดในการใช้งานจริงและควรทำการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อลดเสียงหรือเพิ่มเสียงให้กับผลิตภัณฑ์ เรามีสถานที่ทดสอบเสียงที่ประกอบด้วยห้องกึ่งไร้เสียงสะท้อน (anechoic chamber) ห้องสะท้อนเสียง (reverberation chamber) เทคโนโลยีเครื่องทดสอบ และตัวสั่นสะเทือนสำหรับการตรวจสอบแบบโมเดล (modal investigations)

คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงสำหรับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมของคุณหรือไม่?

USAThailandChinaIndonesiaVietnam