เสียงในสิ่งแวดล้อม

(Environmental Acoustics)

การลดระดับเสียงหรือการที่สถานประกอบการณ์สามารถดำเนินการภายใต้กฎหมายของมาตรฐานเสียงและสั่นสะเทือน จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและความเชื่อมั่นในธุรกิจของท่าน

เสียงรบกวนทางสิ่งแวดล้อมถือเป็นเสียงที่ไม่ต้องการหรือที่อาจก่อให้เกิดความรบกวนตามมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดขึ้น เช่น เสียงรบกวนที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง การจราจรทางถนน การจราจรทางรางรถไฟ การจราจรทางอากาศ และอุตสาหกรรม องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่ามลพิษทางเสียงเป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจัง ผู้คนมักจะให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่เร่งด่วนกว่า เสียงรบกวนทางสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คน ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ

เสียงในสิ่งแวดล้อม Environmental acoustics เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและลดผลกระทบของเสียงต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่

เสียงรบกวนจากการขนส่ง (Transportation noise) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและบรรเทาผลกระทบของเสียงจากทางถนน ทางรถไฟ สนามบิน และระบบการขนส่งอื่นๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

เสียงรบกวนจากอุตสาหกรรม (Industrial noise) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและบรรเทาผลกระทบของเสียงจากแหล่งก่อเสียงทางอุตสาหกรรม เช่น โรงงาน โรงไฟฟ้า และกิจกรรมของการทำเหมือง ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง (Construction noise) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและบรรเทาผลกระทบของเสียงจากสถานที่ก่อสร้างที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

เสียงรบกวนจากกังหันลม (Wind turbine noise ): เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและบรรเทาผลกระทบของเสียงจากกังหันลมที่มีต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

เสียงรบกวนจากทะเล (Marine noise) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินและบรรเทาผลกระทบของเสียงจากเรือเรือน้ำมันและกิจกรรมทะเลอื่นๆ ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง

การทำแผนที่เสียง (Noise mapping) เป็นกระบวนการที่ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อทำคาดคะเนการกระจายของเสียงในสิ่งแวดล้อมและระบุพื้นที่ที่ระดับเสียงมีแนวโน้มที่จะเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้

การวัดเสียงรบกวน (Noise measurements) เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือที่เฉพาะเพื่อวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมและพิจารณาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่

การลดเสียงรบกวน (Noise abatement) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและดำเนินการแก้ไขเพื่อลดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม เช่น กำแพงกันเสียง และวัสดุดูดซับเสียง

การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการ: กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากเสียงต่อสุขภาพและอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาแผนการจัดการเพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุด

วิศวกรด้านเสียงอิสระของเรามักจะทำงานร่วมหน่วยงานของภาครัฐ, ผู้วางแผน, สถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าระดับเสียงในสภาพแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และมีผลกระทบของเสียงต่อสุขภาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติใน้อยที่สุด

บริการ เสียงในสิ่งแวดล้อม ของเรา

การตรวจสอบเสียงรบกวน

(Noise Monitoring)

Geonoise ให้บริการตรวจสอบเสียงรบกวนทั้งบริการตรวจสอบเสียงรบกวนในระยะสั้นและระยะยาว ระบบตรวจสอบเสียงมีการให้บริการผ่านระบบตรวจวัดออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ดังนั้นเราจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อระดับเสียงเกินขีดจำกัดหรือข้อกำหนดในพื้นที่

การคำนวณและ
คาดการณ์เสียงรบกวน

(Noise Prediction)

การคาดคะเนเสียงรบกวน (Noise Forecast) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประเมินเสียงรบกวนจากอุตสาหกรรมที่มีแหล่งกำเนิดเสียงเป็นจำนวนมาก วิศวกรของเราใช้โปรแกรม SoundPLAN เพื่อทำการคาดคะเนการกระจายเสียงรบกวนในสถานที่จริงและสถานที่ที่กำลังสร้างขึ้น เช่น การจราจรทางถนน รถไฟ สถานที่ทำงาน หรือโรงงาน

การศึกษาเสียงรบกวน

(Noise Study)

บริการที่ให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนถัดไปของการตรวจวัดหรือการจำลองเสียงรบกวน ซึ่งจะช่วยแนะนำลูกค้าในการออกแบบและดำเนินการวิเคราะห์ผลลัพธ์สุดท้ายของขั้นตอนก่อนหน้านี้ Geonoise ให้บริการที่ปรึกษาต่างๆ ตามผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ

การตรวจสอบการสั่นสะเทือน

(Vibration Monitoring)

เสียงจากระบบและเครื่องจักรในกระบวนการอุตสาหกรรมอาจทำให้เกิดเสียงที่ส่งผลกระทบต่อการได้ยินของพนักงานและก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงินและทรัพย์สินของบริษัทเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว วิศวกรของเราจะให้บริการวัดระดับเสียงในอุตสาหกรรมของคุณด้วยวิธีการที่เป็นไปตามกฏหมาย

คุณต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงในสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการของคุณหรือไม่?

USAThailandChinaIndonesiaVietnam